Darovací Podmínky

(dále jen “Podmínky”) vydané zapsaným spolkem Donat Foundation z.s. (dále jen “DF”) upravující práva a povinnosti Dárce a DF při zprostředkování Daru Krypto-aktiv ve prospěch dobročinných Sbírek na Platformě [www.donat.network].

1. Definice pojmů

 • DF je Nezisková organizace Donat Foundation z.s., IČO: 17765803, se sídlem: Osadní 30, Praha 7 Holešovice 170 00, zastoupená Jakubem Jelenem, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 76866.
 • Platforma je online portál  [www.donat.network] který provozuje DF a jeho přidružená rozhraní: odkazy, tlačítka, formuláře či části Platformy vložené do jiných webových stránek. Platforma sdružuje a prezentuje různé dobročinné sbírky neziskových organizací a umožňuje jejich podporu pomocí Darů v Kryptu.
 • Krypto je souhrnný název pro Krypto-měny: Bitcoin BTC, Ethereum ETH atd.
 • Fiat jsou měny vydávané národními centrálními bankami: CZK, EUR, USD atd.
 • Dar je obnos Krypta zaslaný Dárcem prostřednictvím Platformy, za účelem podpory Sbírky
 • Dárce je fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar na určitou Sbírku.
 • Příjemce je nezisková právnická osoba, která pro své dobročinné aktivity získává prostředky mimo jiné od Dárců, resp. Sbírky zveřejněné na Platformě.
 • Účet je Bankovní účet vedený ve Fiatu.
 • Poplatky jsou všechny výdaje spojené se zpracováním a převodem Daru a odměna pro DF.
 • Písemně znamená dopisem doručeným na adresu sídla DF nebo emailem na adresu [info@donat.networki]
 • Sbírka je dobročinná Sbírka zprostředkovaná DF na podporu konkrétní iniciativy či činnosti Příjemce.
 • Zákon představuje všechny platné zákony a regulace v České Republice.

2. Základní ustanovení

 1. DF je nepolitická nezisková právnická osoba, jejíž posláním je propojit komunitu uživatelů Krypta s neziskovým sektorem, a usnadnit darování Krypta na podporu dobročinných aktivit. V rámci plnění tohoto poslání provozuje DF Platformu propagující Sbírky, v jejichž prospěch je DF oprávněno přijímat Krypto Dary. DF tyto dary přijme, zprostřekduje směnu Krypta na Fiat a následně převede Fiat ponížený o příslušné Poplatky na Účet příjemce či Sbírky, pro které je Dar určen.
 2. Tyto Darovací Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Dárcem a DF, týkající se poskytování služeb v rámci provozu Platformy a zprostředkování Krypto Darů za ůčelem podpory Sbírek, pokud neexistuje jiná Písemná smlouva mezi Dárcem a DF.
 3. Akceptace těchto Darovacích Podmínek Dárcem, je podmínkou pro přijetí a zpracování Daru.

3. Práva a povinnosti Donat Foundation z.s.

 1. DF na Platformě propaguje Sbírky neziskových organizací, pouze pokud s nimi má Písemnou dohodu o propagaci sbírky.
 2. DF na Platformě přijímá Dary ve prospěch neziskových organizací, pouze pokud s nimi má Písemnou dohodu o zprostředkování Daru.
 3. V případě, že DF Sbírku pouze propaguje, ale nezprostředkovává Dary, tyto Podmínky neplatí a DF nenese žádnou odpovědnost za správné přijetí a zpracování Daru.
 4. DF provádí přiměřené prověrky všech Příjemců jejichž Sbírky propaguje a potvrzuje, že neshledává žádné nezákonné či neetické skutečnosti, které by byli v rozporu s obecným veřejně prospěšným zájmem DF.
 5. DF může pořádat, propagovat a zprostředkovávat Dary ve prospěch vlastních dobročinných Sbírek, pokud splní všechny náležitosti stanovené Zákonem.
 6. DF má právo pozastavit nebo zrušit Sbírky na Platformě z technických, právních, etických či jiných důvodů, které nemusí být zveřejněny.
 7. DF může k plnění svých povinností a zprostředkování Darů využívat služeb třetích stran, především směnáren Krypta na Fiat, kteřé mohou dočasně držet Darované Krypto, či Fiat z Daru.
 8. DF zajistí směnu Krypto Daru na Fiat bezprostředně po přijetí za adekvátní tržní kurz a tuto směnu řádně eviduje.
 9. DF odešle Fiat za směněný Dar, pokrácený o Poplatky na Účet Příjemce ve lhůtě smluvené s Příjemcem, nejpozději však do [60] dnů od přijetí Daru.
 10. DF může dar nepřijmou nebo vrátit při podezření, že by přijetím byl porušen Zákon, Podnínky DF nebo podmínky dodavatelů podílejících se na zprostředkování Daru, pokud se ho Příjemce rozhodne nepřijmout, nebo z jiných důvodů.
 11. V případě vrácení Daru se DF pokusí vrátit jej v původní Krypto měně, ale vyhrazuje si právo vrátit obnos v jiné Krypto měně, nebo Fiatu. Vrácená částka může být ponížena o výdaje spojené se směnou, převodem a administrativními výdaji.
 12. V případě, že není možné kontaktovat Dárce ohledně vrácení Daru, vyhrazuje si DF právo poskytnout Fiat z Daru jiné Sbírce.
 13. DF nenese odpovědnost za ztrátu Krypto prostředků zaslaných na nesprávnou adresu, nesprávný blockchain nebo poslaných po vypršení časového limitu vyhrazeného pro příjem Daru.
 14. DF vystaví Dárci daňový doklad jako důkaz přijatého Daru, pokud to Dárce vyžaduje při Daru a poskytne k tomu předem všechny potřebné údaje. DF negarantuje zpětné vydání daňového dokladu vyžádaného opožděně.
 15. DF negarantuje správnost a pravdivost informací uvedených Dárcem.

4. Práva a povinnosti Dárce

 1. Dárce prohlašuje, že darované Krypto je nabyto legálním a etickým způsobem dle Zákona, a že je jeho jediným právoplatným vlastníkem.
 2. Dárce daruje Krypto z vlastní vůle, bez nátlaku dalších osob.
 3. Dárce je seznámen s účelem Sbírky a Příjemcem svého Daru, a je přesvědčen že Příjemce prostředky z Daru využije řádným způsobem.
 4. Dárce prohlašuje, že dar pošle na aktivní Sbírku, ve správné výši, správné Krypto-měně a na správné blockchianové síti a to na správnou blockchainovou adresu vyhrazenou pro Dar a v časovém úseku vyhrazeném pro Dar.
 5. Odesláním Daru se Dárce vzdává možnosti odvolat Dar, vyjma odvolání Daru pro nouzi či nevděk.
 6. Při hodnotě Daru nepřesahující [1000] Euro, nemusí Dárce uvádět své osobní údaje, pokud to Příjemce nevyžaduje.
 7. Dárce má povinnost se podrobit identifikaci při poskytnutí Daru v hodnotě od [1000] Euro do [10000] Euro a to prokázáním své totožnosti svou fotografií a fotografií svého dokladu totožnosti.
 8. Dary v hodnotě přesahující [10000] Euro budou řešeny individuálně.
 9. Dárce se zavazuje nevyhýbat se identifikaci rozdělením Daru na menší částky.
 10. Pokud Dárce vyžaduje vystavení daňového dokladu, musí se podrobit identifikaci. Anonymním Dárcům nemůže být daňový doklad vystaven.

5. Zpracování osobních údajů Dárce

 1. Dárce uděluje DF souhlas se zpracováním osobních údaj v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, adresa bydliště, a to za účelem řádné evidence daru v souladu s platnou právní úpravou a směrnicemi Příjemce, na dobu [24] měsíců od odsouhlasení těchto Podmínek.
 2. Dárce má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a jejich opravu či výmaz z databáze DF, a to po Písemné žádosti fyzicky doručené do sídla DF, nebo elektronicky na emailovou adresu [info@donat.networki]. DF provede změny nejpozději do [60] dnů od doručení žádosti.
 3. DF osobní údaje Dárce nikde nezveřejní a nebude je používat k jiným účelům, než těm popsaným v těchto Podmínkách

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto darovací podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.
 2. DF si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky. Taková změna Podmínek bude účinná pouze vůči Darům uskutečněným po dni nabytí platnosti změněných Podmínek a nové Podmínky odsouhlasené Dárcem budou představovat novou úplnou dohodu mezi Dárcem a DF. Dary, které byly uskutečněny před nabytím platnosti změny Podmínek, se řídí dosavadním zněním Podmínek.
 3. Aktuální Podmínky budou vždy zveřejněny na [www.donat.network/terms] a tímto zveřejněním vchází v platnost.
 4. DF může jednostranně přidávat či odebírat Sbírky a Příjemce zastoupené na Platformě. Zveřejněním Sbirky na Platformě se Sbírka stává aktivní. Stažením z Platformy Sbírka zaniká.
 5. DF může jednostranně přidávat či odebírat druhy Krypto-měn, které umožňuje Dárcům poskytnout jako Dar.
 6. DF se zavazuje k plnění svého poslání a řádnému jednání v zájmu podpory dobročinného zájmu Sbírky a aktivit jeho Příjemce, které se Dárce rozhodl podpořit.
 7. DF neodpovídá za případnou ztrátu, kterou Dárce utrpí, pokud není způsobena zanedbáním odborné péče nebo porušením povinností DF.
 8. Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobených vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.