Komunitní, poradenské a edukační centrum KOPEC

KC KOPEC poskytuje širokou škálu služeb, vzdělávacích a volnočasových aktivit určených pro děti, dospívající a dospělé na spektru autismu.

Pomáháme dětem a dospělým na spektru autismu a jejich blízkým.

KC KOPEC poskytuje bezpečné a klidné zázemí s cílem vzájemného sbližování lidí na autistickém spektru a veřejnosti. Prostory centra slouží k neformálnímu setkávání členů a klientů centra, k poskytování individuálních a skupinových terapií, besed a vzdělávacích a volnočasových aktivit nejen pro klienty, ale i jejich blízké, odborníky a veřejnost. K pravidelným skupinovým aktivitám patří expresivní terapie (tanečně pohybová terapie, muzikoterapie a arteterapie), svépomocná skupina pro dospívající a dospělé na autistickém spektru, vzdělávací kurzy na různá témata, nácviky dovedností sebesprávy, keramická dílna, rodičovská skupina a sportovní aktivity. V rámci individuální péče nabízíme poradenství a mentoring, peer asistence a poradenství ohledně vzdělávání a pracovního uplatnění. Prostory centra také slouží projektu "autism friendly kina" KINOSKOP, které se zaměřuje na projekce dokumentárních filmů a organizaci besed se zajímavými hosty. 

Komunitní centrum KOPEC funguje na principu vzájemnosti, kdy lidé na autistickém spektru a s patřičnou kvalifikací pracují na těch pozicích, kde mohou rozvíjet a uplatňovat svůj jedinečný potenciál, ať již jako speciální pedagog, poradce či asistent nebo také jako vedoucí klubu, obsluha na nealkoholickém baru, koordinátor projekcí, uvaděč, administrativní pracovník či pracovník úklidu. Lidé na spektru tak poskytují služby dalším lidem se stejnou diagnózou a společně s týmem externistů vytváří ucelenou nabídku služeb a komunitních aktivit, založených na respektu, porozumění a jedinečnosti každého příchozího.

Vaše finanční pomoc umožní dětem i dospělým na spektru autismu zapojení do individuálních i skupinových aktivit a terapií, které je podpoří na cestě k co největší samostatnosti a rozvoji jejich potenciálu.  

Rádi přijmeme i dary věcné včetně služeb. 

Děkujeme, že pomáháte s námi!